Venue

NTUH International Convention Center

No. 2, Xuzhou Road, Zhongzheng District Taipei, Taiwan